Sagt om Axel

Coachning och mentorskap

Jag träffade Axel första gången i samband med att jag deltog i MiL-programmet för erfarna chefer (MEC). Han var där mycket engagerad och hjälpte vår grupp att reflektera och utveckla vårt ledarskap. Jag fick ett stort förtroende för Axel och har använt honom som min personliga coach för att hantera utmaningar i vardagen som VD för Bona och styrelseledamot i publika bolag. Jag kan varmt rekommendera honom som en klok och engagerad person.

Kerstin Lindell, VD, Bona AB

Axel fungerade som mentor för mig under ett år där jag utmanades professionellt och som person. Tack vare hans breda kompetens blev våra samtal en viktigt redskap för att bredda min reflektion och utvecklas i min chefsroll.

Tomas Hanson, Regionchef, Sensus

I came to Axel for coaching as I stepped into a bigger leadership assignment. I arrived with a mixed list of dilemmas and self-identified areas of improvement, which we boiled down to main areas of: 1) general leadership, 2) building teams, 3) self-reflection including personal values, 4) communication and 5) team psychology.

Axel proved an excellent sounding board for the reflections I brought, while helping to identify the root causes and dig into these through a combination of questions and references to methods/literature. In each session, I raised questions and thoughts, and always left with a clearer mind and new insights. Axel brilliantly adapted to the topic and my state of mind, through being able to coach on high/reflective level, and concrete challenges. Having realised the benefit of these sessions, the perhaps most beneficial take-away was an improved ability to create the time for self-reflection, and tools to reach a deeper level of team reflection.

Jesper Juul Andersen, Category Manager, IKEA of Sweden

Axel är mycket inspirerande och närvarande som coach. Han guidar utan att styra, är empatisk och bra på att bygga förtroende. Jag fick med mig många användbara verktyg i mitt sökande efter framtida möjligheter inom mitt yrkesområde, som t ex problemformulering och kartläggning, tydliga mål och visioner genom visualiserande målbildsträning samt en handlingsplan för att nå önskat resultat.
Jag kan varmt rekommendera honom och skulle gärna anlita honom igen.

Linda Dafnerot

Axel Carlberg var min samtalepartner gennem halvandet år, hvor vi i fællesskab søgte mønstre og sammenhænge i min - primært intellektuelle - udviklingshistorie. Jeg har gennem livet været under påvirkning af mange forskellige ideer, ideologier og humanvidenskabelige retninger, og det var vigtigt for mig at undersøge, hvad jeg selv har skabt af forbindelser mellem dem, og hvad jeg nu vil kaste over bord.

Selv om vore samtaler har fokuseret på det vi kaldte “min idehistoriske udvikling”, har jeg undervejs mødt betydningsfulde følelsesmæssige knudepunkter, der måtte løses op, for at jeg kunne gøre mig fri. Axel har for mig været en enestående kongenial medtolker, der også har budt på sig selv og dermed været til stor støtte og opmuntring for mig.

Inger Dræby, Seniorkonsult

Facilitering av ledningsgrupper

1. I arbetet med att vidmakthålla förbättringar och utforska nya verksamhetsutmaningar - samt parallellt utveckla och utmana ledningsgruppen som grupp samt gruppens individer - är det av stor betydelse att göra det i samspel med en person som har synnerligen god förmåga att tolka, förstå, känna av, gasa, bromsa, utmana individer och grupper i syfte att kunna leverera och uppnå bra verksamhetsresultat.?? 2. I den process som vi är i bidrar Axel med:?olika perspektiv,?förflyttning av oss som individer och som grupp?ingjuter mod och gör oss modiga. Med tydlighet?flätar han samman teori och praktik. Vardag kan sättas i teoretiska sammanhang?vilket skickliggör gruppens individer och gruppen.?Vi tar oss till en ny ”level” som grupp och som individer.

Jörgen Fransson, HR-direktör, Helsingborgs stad

Jag är chef för en ledningsgrupp bestående av åtta chefer i Malmö stad. Det allra viktigaste för mig är att ta vara på guldkornen hos var och en, så att de kan komma malmöborna tillgodo. Här behöver arbetet med relationer och uppdrag gå hand i hand. Sedan flera år tillbaka har jag ett suveränt samarbete med Axel som anlitats för att leda detta arbete.

Lena Nyström, enhetschef, Malmö stad

Ledarskapsutbildningar

Under mina 30 år inom chefs- och ledarområdet har jag mött många kompetenta människor inom området. Det har varit konsulter, forskare, chefer etc. som gett våra chefer inom Region Skåne stöd i deras utveckling.

Axel Carlberg är en av dessa människor som jag tagit hjälp av för att jobba med utveckling av chefer främst inom området samtal. Här har vi jobbat med alla former av samtal både enskilda och gruppsamtal. Han är oerhört kompetent, noggrann i sina förberedelser och kan samtidigt hämta hem gruppen i det som är viktigt för dem och härmed får deltagarna ut mycket mera då det är deras vardag de har med på utbildningen/insatsen.

En av hans främsta egenskaper som jag tycker mycket om är den värme han skapar i de insatser han gör när han leder utbildningsinsatser. Jag kan varmt rekommendera Axel till er som behöver någon för att leda olika typer av insatser i er organisation.

Per Palo, Ledningsstrateg, Region Skåne

Vi har valt att samarbeta med Axel Carlberg vid ett flertal tillfällen, både genom individuella insatser och på gruppnivå. Ett urval av samarbeten är individuell coaching i grupp för ett antal av våra förstalinjenchefer och utbildning i samtal som utvecklar för alla våra chefer. Axel har även varit en viktig del i vårt program för potentiella chefer där han genomfört insatser kring personliga ledarskapet och samtalsträning och samtalsutveckling.

Axel har både genom sin personlighet och en gedigen kompetens som utbildare, coach och facilitator skapat ett stort värde för vår organisation genom sina utbildningsinsatser. Axel genomför sina uppdrag med hög professionalism, hög kompetens stor flexibilitet och god inkänningsförmåga vilket lett till mycket goda resultat i de insatser vi genomfört.

Pernilla Svartling, HR chef, Habilitering och Hjälpmedel, Region Skåne

Etisk analys och forskningsledning

”Vi hyret inn Axel Carlberg til å assistere i å skrive en søknad til EUs forskningsprogram Horizon 2020. Søknaden dreide seg om global harmonisering av forskningsetikkstandarder…. Det var en glede å jobbe med Axel; han skriver meget godt engelsk, har stor innsikt i forskning på dette området, forståelse for prosjektdynamikk og la ned en stor innsats for teamet. Og ikke minst er han en hyggelig og positiv samarbeidspartner.”

Ellen-Marie Forsberg, forskningschef, Høgskolen i Oslo og Akershus

Organisationskultur och värdegrundsarbete

Vi har länge känt behovet av att jobba med en gemensam värdegrund inom det gemensamma verksamhetsstödet på BTH men insåg snabbt att detta klarar vi inte utan hjälp. Vi gav Axel uppdraget att få oss att tänka på rätt saker och vara ett stöd i processen mot en gemensam värdegrund.”

Detta är inte ett jobb man enbart gör inom den egna organisationen och Axel gav oss den nödvändiga insikten hur ett svårt men nödvändigt förändringsarbete ska gå till – hans första inspirationssamtal fick hela organisationen på tå.

Henrick Gyllberg, Chef för Gemenamt Verksamhetsstöd, BTH

[+]
Axel Carlberg

Stora Algatan 10
22350 Lund

Telefon: 0705614616
E-post: axel.carlberg@upspring.se


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå